تبلیغات
آموزس برنامه نویسی - چگونه از اجرای مجدد یک برنامه در ویژوال بیسیک جلوگیری کنیم ؟

خوب با استفاده از کد زیر در فرم اصلی برنامه تان می توانید از اجرای مجدد برنامه

جلوگیری کنید .

 


Private Sub Form_Load()
If App.PrevInstance = True Then
Dim Result As Integer
Result = MsgBox("برنامه در حال اجراست", vbInformation, "Warnnig")
Unload Me
End If
End Sub